Algemene voorwaarden sponsoring

Artikel 1 (Duur)
De sponsoring wordt aangegaan voor de duur van één jaar (tenzij door beide partijen anders afgesproken).

Artikel 2 (Sponsoring)
De Sponsor verplicht zich tot het uitvoeren van de aangegeven sponsoring. Dit kan een éénmalige, jaarlijkse donatie betreffen of een sponsoring in natura.

Artikel 3 (Betaling)
Betaling van de donatie dient te geschieden via het betaalformulier van het sponsorformulier.

Artikel 4 (Presentatie)
De vereniging zal gedurende de looptijd van de sponsoring zich inspannen om de verplichtingen zoals afgesproken na te komen.

Artikel 5 (Vertegenwoordiging)
Beide partijen zullen een vertegenwoordiger aanwijzen die als contactpersoon met betrekking tot de naleving van deze overeenkomst zal functioneren. Vanuit de Vereniging is deze vertegenwoordiger te bereiken via sponsoring@scoutingnieuwkuijk.nl.

Artikel 6 (Niet overdraagbaarheid)
Het is de Vereniging noch de Sponsor toegestaan haar rechten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 7 (Aflopen sponsoring)
De sponsoring zal na het verstrijken van de overeengekomen periode naar rechtswege eindigen zonder dat daartoe enige opzegging vereist is. De Sponsor wordt na de overeengekomen periode benaderd om de sponsoring te verlengen. Het staat de Sponsor vrij om wel of niet te verlengen.

Artikel 8 (Onmiddellijke beëindiging)
De sponsoring eindigt tevens onmiddellijk, zonder dat opzegging is, vereist op het moment dat een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt.

Scouting Garcia Moreno behoudt zich het recht tussentijds de overeenkomst te beëindigen in geval dat de sponsor de belangen of naam van Scouting Garcia Moreno ernstig zou schaden. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen terugbetaling plaats van de sponsorbedragen.

Artikel 9 (Aansprakelijkheid)
Scouting Garcia Moreno is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door de sponsor geleden of te lijden directe of indirecte schade, van welke omvang of in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, voor zover de schade het gesponsorde jaarbedrag te boven gaat.

Artikel 10 (Bestuurlijke zeggenschap)
De Sponsor zal op geen enkele wijze invloed hebben op de besluitvorming van de Vereniging en Stichting.

Artikel 11 (Slotbepaling)
Bij eventuele geschillen in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in goed overleg en in de geest van de doelstellingen van Scouting Garcia Moreno tot een oplossing trachten te komen.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.